facebook

Regulamin

Wstęp

1          Niniejszy regulamin, sporządzony został w oparciu o przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, określa zasady korzystania i funkcjonowania serwisu internetowego  www.justmarry.pl.

2          Użytkownik z chwilą rejestracji zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu oraz go zaakceptować celem dalszego korzystania z serwisu, Wszelkie spory powstałe pomiędzy serwisem a Użytkownikami, będą rozpatrywane przez właściwe polskie sądy powszechne.

3          Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych

4          Koncepcja, nazwa serwisu, układ graficzny, logo, grafika,   oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane i wykorzystywane bez zgody zarządzającego serwisem.

5          Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu [adres internetowy] oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

 

Definicje

Regulamin - niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu www.JustMarry.pl

Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)

Serwis - serwis internetowy www.justmarry.pl o tematyce weselno-ślubnej, będący platformą internetową świadczącą usługi drogą elektroniczną na rzecz  Użytkowników.

Administrator - podmiot zarządzający i prowadzący serwis tj. Bartosz Knopek, email: [email protected]   .

Użytkownik – osoba korzystająca z usług serwisu www.justmarry.pl.

Ogłoszenie  – deklaracja Użytkownika wykonywania określonej usługi lub towaru zgodnie z jej opisem w serwisie. Ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w myśl art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego.  

Rejestracja – proces polegający na podaniu danych osobowych oraz kontaktowych za pomocą formularza na stronie serwisu. Rejestracja jest bezpłatna i dobrowolna, jednak konieczna do założenia Konta.

Login – indywidualna i niepowtarzalna nazwa Użytkownika w Serwisie, jaka została przez niego przybrana na etapie rejestracji Konta w Serwisie.

Konto – dostępne dla Użytkownika po zalogowaniu (podaniu Loginu i hasła) miejsce w Serwisie, za pośrednictwem którego zarządza danymi, opisami i innymi elementami związanymi z udziałem w Serwisie.

Profil– zespół informacji, danych i innych elementów prezentujących i opisujących osobę lub firmę danego Użytkownika, przekazywanych dobrowolnie i samodzielnie do Serwisu, które udostępniane i prezentowane są w Serwisie.

Dane kontaktowe – zbiór danych kontaktowych , m. in. Nazwa firmy, Adres siedziby firmy, telefon, linków do strony.

 Informacje podstawowe oraz techniczne warunki korzystania z Serwisu

1          Podstawowym przedmiotem Serwisu jest udostępnianie w sieci Internet systemu prezentacji i wymiany informacji o Użytkownikach, prowadzonego i utrzymywanego przez Administratora, w celu umożliwienia w ten sposób zapoznania się z ofertą handlową lub usługową prowadzonej  działalności gospodarczej.

2          Uczestnictwo w Serwisie jest dobrowolne i bezpłatne.

3          Konta podlegają ochronie prawnej, a administratorem zgromadzonych danych osobowych (w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych) jest Bartosz Knopek, email:[email protected] Każdy ma prawo wglądu do swoich danych przetwarzanych przez powyższy  podmiot , prawo do poprawiania tych danych oraz do żądania usunięcie ich..

4          W celu właściwego korzystania z Serwisu i utworzenia Konta należy posiadać:

 •          aktywne połączenie z  Internetem,
 •           urządzenie pozwalające na łączenie się i korzystanie z sieci Internet,
 •          przeglądarkę internetową
 •          włączoną obsługę plików Cookies,

 Usunięcie lub zablokowanie: konta lub ogłoszenia

1          Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas nieokreślony.

2          Serwis może zablokować  lub/i usunąć Konto/ogłoszenie Użytkownika,  jeśli ten:

 •          wprowadza do serwisu ogłoszenia usług zabronione niniejszym Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa;
 •          działa na szkodę serwisu lub innych Użytkowników Serwisu;
 •          w inny sposób łamie niniejszy Regulamin lub przepisy prawa.Serwis ma też prawo zablokować Ogłoszenie, jeśli w jej opisie          znajdują się elementy zabronione przez Regulamin lub obowiązujące  przepisy prawa, a w szczególności:

 •          przyczyniają się do łamania praw autorskich (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r.),
 •          zawierają wulgaryzmy (Art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999r.),
 •          obrażają osoby publiczne lub inny sposób naruszają czyjeś dobra osobiste (Art. 23 Kodeksu cywilnego),
 •          obrażają inne narodowości, religie, rasy ludzkie (Art. 23 Kodeksu cywilnego oraz Art. 194 – 196 Kodeksu karnego),
 •          propagują alkohol (Art. 2 (1) Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października              1982r.),
 •          propagują środki odurzające, narkotyki (Art.1 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 24 kwietnia 1997r.),
 •          zawierają informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby (Art. 23 Kodeksu cywilnego),
 •          zawierają treści pornograficzne.

 

Obowiązki Użytkownika

1          Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność prawną za umieszczone w serwisie Ogłoszenia, ich treści i wykonanie.

2          Użytkownik ma obowiązek zgodnie z prawdą opisywać oferowane usługi. Opis powinien być zgodny z Regulaminem i obowiązującymi przepisami prawa.

3          Ceny podawane  w serwisie zawierają podatek VAT

4          Użytkownik zobowiązuje się do uaktualniania terminarza.

Reguły dotyczące Opisu ogłoszenia

1          Użytkownik umieszcza ogłoszenie w formie jasnej i ścisłej,

2          Za wszelkie błędy i nieścisłości w opisie pełną odpowiedzialność ponosi Użytkownik.

3          Zabronione jest umieszczanie w Opisie ogłoszenia wszelkiego rodzaju reklam innych, niż dotyczące oferowanej usługi ślubno-                 weselnej

4          Zabrania się umieszczania jakichkolwiek adresów internetowych w polach do tego nie przeznaczonych.

5          W nazwie Ogłoszenia zabrania się zamieszczania odnośników do innych stron niż strona Użytkownika.

6          Zabronione jest umieszczanie jakichkolwiek elementów naruszających integralność i wygląd stron serwisu

 

 Zakończenie współpracy z serwisem oraz procedura reklamacyjna

1          Zakończenie współpracy z serwisem justmarry.pl może nastąpić na skutek:

 •          naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu, przepisów prawa lub działania na szkodę serwisu albo innych Użytkowników Serwisu.
 •          Użytkownik może również zakończyć współpracę z serwisem poprzez powiadomienie administratora o chęci  usunięcia konta 

2          Użytkownicy mają prawo składać reklamacje we wszystkich sprawach dotyczących świadczenia przez Serwis usług drogą elektroniczną, pod adresem email: [email protected].

3          Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające kontakt ze składającym reklamację oraz opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.

4          Administrator zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do [14] dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. 

 

Rola i odpowiedzialność serwisu justmarry.pl

1           Serwis umożliwia zapoznanie się z ofertą handlową i/lub usługową Użytkowników, nie jest jednak stroną zobowiązań powstałych w wyniku kontaktu pomiędzy Użytkownikami.
2           Serwis nie odpowiada w żaden sposób za skutki wykonania bądź niewykonania oferowanej usługi lub jakości towaru.

3           Użytkownikom serwisu nie przysługują wobec Administratora żadne roszczenia z tytułu przerw w działaniu Serwisu.

4           Administrator Serwisu ma prawo edytować, usuwać dane i zdjęcia zamieszczane przez użytkowników.

 

Uczestnictwo w Serwisie

1          Procedura rejestracji Konta przebiega za pośrednictwem stron Serwisu.

2          Zabronione jest dodawanie więcej niż  jednego Ogłoszenia do tej samej kategorii oraz powielanie Ogłoszeń. Przez powielanie rozumie się zamieszczanie w Ogłoszeniach tej samej treści.

3           Poprzez zrealizowanie procedury rejestracji w Serwisie skutkującej założeniem Konta, Użytkownik  oświadcza, iż:

 •          zapoznał się i zaakceptował bez wyjątków treść Regulaminu;
  b) wszelkie dane osobowe, fotografie i inne informacje składające się na Profil przekazuje do Serwisu w sposób dobrowolny oraz wyraża zgodę na upublicznienie Profilu przez Administratora, co oznacza, iż dostęp do tych danych będzie miał lub może mieć nieograniczony krąg Odwiedzających Internet;
  c) oświadcza, iż zamieszczone zdjęcia są jego własnością i posiada zezwolenie na ich publikowanie w mediach, m. in. w Internecie.
 •          wyraża zgodę na przetwarzanie teraz i w przyszłości przez Administratora Serwisu wszelkich przekazanych podczas rejestracji jak i późniejszej edycji Profilu lub w inny sposób, danych osobowych oraz wizerunku osobistego na przekazywanych do Serwisu fotografiach, w celach upublicznienia tych informacji i danych osobowych poprzez ich prezentację na łamach Serwisu. Zgoda powyższa obejmuje również zezwolenie udzielone Administratorowi na wykorzystywanie powyższych danych, informacji i wizerunku osobistego przez Administratora w celach marketingowych, informacyjnych, statystycznych oraz publikacji w takich mediach jak: Internet, prasa, radio, telewizja, telefonia komórkowa i stacjonarna, lecz publikacja w mediach może odbywać się tylko w taki sposób, aby prezentowane informacje nie wskazywały na powiązania z imieniem i nazwiskiem lub sposobem bezpośredniego kontaktu z Użytkownikiem (bez numeru telefonu, adresu email);
 •          wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej od Administratora oraz jego partnerów.

 

4          Udostępniając zdjęcia do Serwisu, Użytkownik oświadcza, iż posiada on uprawnienia lub zgody wymagane przepisami prawa do tego, aby zdjęcia mogły być udostępnione publicznie na łamach Serwisu oraz w innych mediach;

5          Informacje przekazywane p do Serwisu podczas procedury rejestracji lub edycji Profilu, mogą być moderowane przez Administratora, co oznacza, iż Administrator może odmówić opublikowania ich na łamach Serwisu, a tym samym zablokować Konto lub Ogłoszenie, jeżeli podawane treści lub informacje będą niedozwolone ze względu na polskie lub międzynarodowe przepisy prawa, treść Regulaminu oraz dobre obyczaje lub moralność.

6          Administrator może odmówić publikacji fotografii, dokonując zablokowania Oferty, jeżeli zdjęcie będzie słabej jakości lub nie będzie spełniać warunków technicznych Serwisu (zbyt małe lub zbyt duże rozmiary fizyczne, nieobsługiwany format plików itp.),
niezgodny   z obowiązującym prawem i nie narusza praw autorskich w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych..

7          Pozycja ogłoszenia w Serwisie zależy  od Administratora serwisu.

8          Na jednej stronie serwisu znajduje się 20 ogłoszeń.

Zastrzeżenia, zapewnienia i odpowiedzialność

1          Administrator nie odpowiada w żaden sposób za treści oraz fotografie przekazywane i publikowane na łamach Serwisu przez Użytkowników,

2          Administrator jako właściciel i zarządca Serwisu dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją osób trzecich

3          Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu przeprowadzenia zmian lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników

4          Administrator nie ponosi odpowiedzialności za włamania na konta dokonywane przez osoby trzecie, a także za pobieranie zdjęć, a następnie ich wykorzystywanie przez osoby trzecie.

5          Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych Serwisu zgromadzonych w systemach komputerowych Administratora, spowodowanych awarią sprzętu, dysfunkcją sieci Internet, utratą na skutek działania osób trzecich.
6.         Wszelkie uwagi, zapytania, informacje odnośnie Serwisu mogą być kierowane do Administratora pod adres email [email protected]

Zmiany Regulaminu

1          Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być w każdej chwili zmieniane przez Administratora, bez podawania przyczyn. Zmiany będą publikowane na bieżąco  na łamach Serwisu. Zalogowanie się po ogłoszeniu o zmianach w Regulaminie do Serwisu stanowi akceptację nowej treści Regulaminu

2          Oświadczenie o nie zaakceptowaniu zmian w Regulaminie, pociągnie za sobą usunięcie Konta.